انواع قالب های رزومه

- رزومه زمانی (chronological)
- رزومه عملکردی (functional)
- رزومه ترکیبی (combinational)
- رزومه فنی (technical)

رزومه زمانی:
- خواناتر است و معمول ترین نوع رزومه است.
- تجارب کاری و تحصیلی به ترتیب معکوس از لحاظ زمانی آورده می شوند.
- در صورتی که بیشتر پیشینه ی تحصیلی و کاری شما در رابطه با هدف جدیدتان باشد، این نوع رزومه بسیار موثر خواهد بود.

رزومه عملکردی:
- تکیه بر روی توانایی ها و مهارت هاست نه بر تاریخ انجام کارها و مشاغل قبلی.
- مهارت هایی که برای انجام کار مورد نظر شما نیاز است و آنها را دارید لیست کنید.
- به شما امکان می دهد بر مهارت هایی که از طریق فعالیت های داوطلبانه یا جنبی به دست آورده اید تمرکز کنید.
- معمولا توسط کسانی که تحصیلات و کار حرفه ای آنها در ارتباط مستقیم با هدف فعلی آنها نیست، استفاده می شود.

رزومه ترکیبی:
- از عناصر فرم زمانی و عملکردی استفاده کنید.
- بر روی مهارت ها و توانایی های خود تأکید کنید.
- شامل توضیحی در مورد مشاغل و تجارب قبلی شماست.
- اگر هدف جدیدتان دارای چندین مولفه است (برای مثال تحقیق، مدیریت، تجارت و امور اجرایی) این نوع رزومه موثرتر خواهد بود.

رزومه فنی:
- به عنوان یک اصطلاح برای تشریح رزومه ای استفاده می شود که برای موقعیت های فنی تهیه می شود. (برای مثال علوم یا مهندسی کامپیوتر)
- می توان از هر 3 قالب دیگر استفاده کرد ولی باید بر مهارت های فنی مثل زبان های برنامه نویسی کامپیوتری خاص یا مهارت های آزمایشگاهی تأکید کرد.
- در صورتی که میانگین معدل دانشگاهی شما از 16 بالاتر است آن را ذکر کنید.