مهاجرت کاری به رومانی

یکی از طرق ورود به کشور رومانی دریافت ویزای کار می باشد. تقاضایای تعداد زیادی از مهاجرین جهت مهاجرت به رومانی اخذ ویزای کارمی باشد اما جهت دریافت این نوع ویزا باید فردی به عنوان کارفرما در کشور مقصد شما را استخدام نماید واین موضوع خود قوانین بخصوصی دارد. در کشور رومانی ور در کل اتحادیه اروپا برای استخدام افراد ، بایستی کارفرما به مدت 3 ماه در روزنامه و اینترنت آگهی دهد چنانچه در کشور خود متقاضی پیدا نکرد باید به مدت 3 ماه در کل اتحادیه اروپا آگهی دهد و چنانچه مجددا متقاضی پیدا نکرد، میتواند برای شما دعوتنامه کاری بفرستد و باید نشان دهد که از نظر مالی شما و خانواده شما را تامین مینماید. این فرآیند کمی سخت است اما اگر فردی به عنوان دانشجو در رومانی باشد می تواند به محض آگهی شدن شغل اقدام به دریافت مجوز نماید. به این معنی که اگر شما در کشور رومانی کارفرمایی دارید میتوانید از راه تحصیل وارد خاک رومانی شوید و بعد از آن اقدام دریافت ویزای کار نمایید.