اعلام حريق

مطالب زير اشاره به آموزش اعلام حريق دارد. احتمال آتش سوزي در هر محلي ذهنيت افراد را به مخاطره مي اندازد لذا وجود سيستمي جهت اعلام خطر آتش سوزي باعث تسريع در امر اطفاءحريق مي گردد اين سيستم از طرف سازمان آتش نشاني براي ساختمانهاي با تعداد واحد بالا اجباري گرديده وصاحبان اين ساختمانها موظف به اجراي چنين سيستمي مي باشند.قابل ذكر است سنسورهاي اعلام حريق در انواع سنسور دود ،سنسورحرارت ، سنسور دوديونيزه ، سنسور نشت گاز دربازار موجوداست .
طراحي يك سيستم اعلام حريق كاملا تخصصي است و در نظر گرفتن موارد خاصي در طراحي اين دستگاهها از اهميت ويژه اي برخوردار است . توصيه ميشود براي اجراي سيستم اعلام حريق بدليل ويژگيهاي اين سيستم و ايجاد مسئوليت در قبال اجراي پروژه ، آنرا توسط افراد آگاه در اين زمينه و نيز با تجهيزات استاندارد و قابل اعتماد انجام دهيد .

دستگاه مركزي اعلام سرقت :
سيستم اعلام حريق داراي يك دستگاه مركزيست كه كليه سنسور ها از هريك از واحدهاي يك ساختمان بطور مجزا وارد دستگاه ميشود و انها را بررسي ميكند . دستگاههاي اعلام حريق در دو نوع آدرس پذير و معمولي مورد استفاده قرار ميگيرند كه كارآئي آنها بسيار نزديك به يكديگر است و نوع سيم كشي در آنها كاملا متفاوت خواهد بود . مدل آدرس پذير دستگاههاي اعلام سرقت بشكليست كه دو رشته سيم بين تمامي سنسور ها كشيده ميشود و نهايتا به دستگاه برميگردند و محل سنسورها دردستگاه مركزي توسط آدرسي كه دارند مشخص ميشوند اما در دستگاههاي معمولي براي هر واحد يك كابل جداگانه كشيده ميشود . دستگاههاي اعلام حريق در انواع 4 زون ، 8 زون ، 10 زون ، 20 زون و 32 زون توليد ميشند .

دتكتور دود :

اين دتكتور پس از تشخيص دود در محيط سيگنال اعلام خطر را به دستگاه مركزي ارسال ميكند .

دتكتور فتو الكتريك :
اين نوع دتكتور كه از اهميت زيادي برخوردار است براي مكانهائي بكار ميرود كه بيشتر مواد سوختي نگهداري ميشوند و هنگاه آتش سوزي قبل از ايجاد دود ، شعله ايجاد ميكنند و اين دتكتور به محض ايجاد شعله سيگنال اعلام خطر را ارسال ميكند .

دتكتور حرارت :

اين دتكتور نيز بسيار شبيه به دتكتور فتو الكتريك است با اين تفاوت بالارفتن و ايجاد حرارت سيگنال اعلام خطر را به دستگاه مركزي اعلام ميكند .

BEEM دتكتور:

اين دتكتور كه از تكنولژي ايجاد پرده مادون قرمز بهره ميبرد قابليت نصب در فضايي نزديك به 100 متر را داراست. اين دتكتور كه از قيمت بالائي به نسبت ديگر دتكتورها برخوردار است در دوسمت محل مورد نظر نصب ميگردد و پس از ايجاد دود اين پرده مادون قرمز قطع ميشود و در اين هنگام است كه دستگاه سيگنال اعلام خطر را ارسال ميكند . Beam Detector 50 متري نيز براي فضاهاي كوچكتر مورد استفاده قرار ميگيرد .

شاسي اعلام حريق :
اين شاسي داراي يك شيشه حساس است كه به هنگام خطر افرادي كه در نزديكي آن هستند شيشه را شكسته و باعث اعلام خطر از طريق اين شاسي ميشوند .

چراغ ريموت :
اين چراغ بيشتر شبيه به يك پليت ميباشد كه بر روي آن يك چراغ LED براي نمايش وجود دارد و بالاي درب ورودي هر آپارتمان نصب ميشود و كابل آن به آخرين دتكتور نصب شده درون واحد متصل ميشود . هنگامي كه حادثه اي درون آپارتمان رخ دهد سيگنال از دتكتور به چراغ ريموت ارسال ميشود .

آژير اعلام حريق :
براي اعلام خطر در محدوده دستگاه مورد استفاده قرار ميگيرد .