تست اساسی رزومه

- ظاهر: آیا جذاب و جلب کننده است؟ آیا خود شما مایل به خواندن آن هستید؟
- سبک: آیا از style حرفه ای استفاده کرده اید؟
- طرح: آیا رزومه شما شامل عناصر گرافیکی است؟
- طول رزومه: آیا شما با کوتاهتر کردن رزومه تان می توانید همان اثر را بگذارید؟
- ارتباط: آیا مطالب نا مربوط را حذف کرده اید؟
- صحیح نوشتن: آیا همه قسمت ها از لحاظ دستوری صحیح است؟
- کلمات کلیدی: آیا به خوبی از آن ها بهره برده اید؟
- تخصصی بودن: آیا به اندازه کافی ظریف شده اید و از کلی بافی فاصله گرفته اید؟
- دستاوردها: آیا توانایی های و دستاوردهای برجسته و اصلی شما در رزومه تان بیان شده است؟
- کامل بودن: آیا چیز مهمی از قلم افتاده است؟
- هدف واضح: آیا کارفرما می تواند بلافاصله بفهمد که شما به دنبال چه چیزی هستید؟
- رد پا: آیا امکان تماس دوباره با خود را برایشان فراهم کرده اید؟
- صحت: آیا حقیقت کامل بیان شده است؟!
- تأثیر: آیا اعتماد به نفس خود را رسانده اید؟
- مستند بودن: آیا جملات شما قابل درستی یابی هستند و می توان صحت آنها را بررسی کرد؟
- آیا تشریح شما از مهارت هایتان حداقل سه سوال از این سوالات را پاسخ می دهد؟

- چه مهارت هایی دارید؟
- محل و زمان کسب این مهارت ها؟
- چگونه این مهارت ها کسب شده اند؟
- چرا این مهارت ها را کسب کرده اید؟