هوشمندسازی ساختمان به صورت یکپارچه

آموزش سيستم مديريت هوشمند ساختمان سعي دارد تا با بهره گيري از فناوري هاي کنترلي، مديريت منابع و خدادهاي يک ساختمان را بسته به نوع کاربري آن (مسکوني، اداري، تجاري و …) در دست بگيرد. هوشمندسازي سبب مي شود تا تاثير عواملي همچون خطاي نيروي انساني، نرخ وقايع و رخدادهاي خارج از کنترل و سوانح کاهش پيدا کرده و باعث افزايش قابليت اطمينان از عملکرد صحيح تاسيسات و تجهيزات ساختمان و بهبود امنيت عمومي ساختمان شود.
قابليت کارکرد سيستم هاي مختلف جانبي يا سيستم هاي مدرن، مانند بويلرهاي چگالشي، سيستم هاي خورشيدي، سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP) و … که خود داراي سيستم کنترل جداگانه اي مي باشند از طريق برقراري ارتباط سيستم مورد نظر با سيستم مديريت مرکزي وجود داشته و قابل تعريف در سيستم است.