توابع اوليه ي سيستم هاي مديريت ساختمان

BMS توابع مختلفي را ارائه مي کند که در زير تمامي آن ها ليست شده اند:
• سوئيچينگ خودکار ON/OFF تجهيزات:
اين تابع لحظه اي عمل مي کند و نوع آن روزانه بر اساس شرايط محيطي قابل تغيير است.
• مانيتورينگ وضعيت تجهيزات، همراه با شرايط محيطي:
توسط اين تابع پرسنل تعميراتي ساختمان مي توانند توسط هشدار دهنده (آلارم) در يک لحظه براي ترميم سيستم اطلاع حاصل کنند و اقدام نماين. به بياني ديگر يک سيستم خوب BMS به ما اجازه مي دهد که به روش غير فعال مديريتي خطاهاي موجود در سيستم را به صورت پيشگيرانه و فعال کنترل نماييم.
• نگهداري و حفاظت انرژي:
در طراحي خوب يک ساختمان و تجهيزات HVAC کارآمد، BMS نقشي اساسي در جلوگيري از اتلاف انرژي و کاهش اثرات محيطي ساختمان ايفا مي کند.
• مديريت تجهيزات ساختمان:
BMS خلاصه اي از الگوريتم ها و گزارش ها را در سطحي وسيع در اختيار قرار مي دهد. اين امر اطلاعات مفيدي را براي پيشبرد سرويس ها و هزينه ها تأمين مي کند. اين اطلاعات همچنين مي تواند ارزش تجهيزات اضافه شده و در کل ارزش مالکيت موقت اضافه شده به سايت را در اختيار قرار دهد. براي مثال، بعد از ساعت ها استفاده از تهويه مطبوع مي تواند به درستي عمل نظارت، ثبت و کنترل خودکار را هر جا که کاربردي داشته باشد انجام دهد.
• قابليت هاي کنترل از راه دور:
BMS نظارت کنترلي و مرکزي يک ساختمان را فراهم مي سازد. از يک مکان مي تواند وضعيت دما، فشار و تجهيزات را در مکان هاي ديگر به دست آورد که اين اطلاعات وضعيت ساختمان را کاملاً مشخص مي نمايد و اين موقعيت مرکزي از نظر جغرافيايي محدوديت ندارد.
• رديابي خطا:
BMS اين امکان را فراهم مي کند که تصويري بزرگ از سيستم هاي ساختمان در اختيار باشد و به کمک آن خطاهاي موجود در فرايند بهره برداري مشخص گردد.
• قابليت يکپارچه کردن سيستم هاي ساختمان:
انجام اين کار باعث افزايش راندمان و کاهش هزينه هاي مربوط به راه اندازي سيستم مي شود و از طرفي بازدهي کارکنان را نيز افزايش مي دهد.